List Zwołujący LXXXV Kapitułę Generalną 2018

Opublikowano: czwartek, 17, maj 2018

 letteraMG

 

List ogłaszający i zwołujący LXXXV Kapitułę Generalną 2018

(Prot. N. 00841/17)

Do wszystkich Przełożonych Wyższych

do Uczestników Kapituły generalnej,

do wszystkich Braci Zakonu

 

Kochani Bracia,

Pokój i dobro w Panu!

 

            Nadeszła chwila, w której z radością i nadzieją zwracam się do was, aby zwołać LXXXV Kapitułę Generalną naszego Zakonu. Z ufnością powierzajmy się wstawiennictwu Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Franciszka i Świętej Klary, a także niezliczonej rzeszy naszych świętych i błogosławionych braci, abyśmy tę Kapitułę mogli przeżywać z odnowionym zapałem i pełną uległością wobec Ducha Świętego.

            Niniejszym listem, otrzymawszy zgodę Rady Generalnej i stosownie do tego, co przewidują nasze Konstytucje (por. n. 124,2) oraz art. 47 Porządku Odprawiania Kapituły Generalnej (POKG), oficjalnie zwołuję Kapitułę Generalną 2018.

            Nasze Konstytucje stwierdzają, że Kapituła Generalna «jest doniosłym znakiem i narzędziem jedności oraz solidarności całej wspólnoty braterskiej zjednoczonej w swych reprezentantach» (Konst. n. 124,1). Równocześnie stwierdzają, że stanowi właściwe miejsce dla «podejmowania spraw, które odnoszą się do wierności naszym zdrowym tradycjom, do odnowy naszej formy życia, do rozwoju działalności apostolskiej, a także innych zagadnień o wielkim znaczeniu dla życia Zakonu, co do których wszyscy bracia powinni być uprzednio poproszeni o konsultację» (Konst. n. 125,1).

            Mając to wszystko na względzie, pragnę was dzisiaj poinformować o tym, co za zgodą Rady Generalnej zostało postanowione w kwestiach przewidzianych przez art. 49 POKG.

 1. Miejsce i czas Kapituły

Kapituła Generalna rozpocznie się rano, dnia 27 sierpnia 2018, by zakończyć się 16 września tegoż roku, a odbędzie się w Rzymie, w naszym Międzynarodowym Kolegium Św. Wawrzyńca z Brindisi. Wszyscy kapitulni powinni przybyć do Kolegium najpóźniej wieczorem 26 sierpnia. Z powodów logistycznych nie można jednak przyjechać do siedziby Kapituły przed 20 sierpnia. Tym nie mniej, jeśli któryś z braci kapitulnych przewiduje swój przyjazd przed tą datą, niech poinformuje o tym Rektora Kolegium Międzynarodowego. W celu przeprowadzenia prac związanych z bezpośrednim przygotowaniem tego wydarzenia bracia, którzy będą spełniali podczas Kapituły funkcje pomocnicze, powinni przybyć do Kolegium wcześniej, odpowiednio do wskazań przekazanych im w liście nominacyjnym.

 1. Ogólny program Kapituły

            Komisja przygotowawcza Kapituły została mianowana przez Ministra Generalnego za zgodą Rady w marcu 2017, po uprzednim skonsultowaniu Przewodniczących Konferencji (por. POKG art. 51). Po spotkaniu się w ubiegłym roku z Przewodniczącymi Konferencji, przygotowuje się możliwy schemat organizacyjny Kapituły, który powinien być gotowy w maju 2018. Już teraz informujemy was o «najważniejszych tematach Kapituły».

 1. Przedstawienie i dyskusja nad Sprawozdaniem Ministra Generalnego;
 2. Wybór Ministra Generalnego i jego Rady;
 3. Dyskusja nad niektórymi szczególnymi argumentami, pośród których znajdują się przede wszystkim: «Ratio Formationis Ordinis»; niektóre kwestie prawne.

Przypominamy, że wszyscy bracia Zakonu mogą nadsyłać tematy do dyskusji i że ostateczna decyzja o ich przyjęciu należy do samej Kapituły (Ord., 8/10).

 1. Uczestnicy Kapituły Generalnej

            Zgodnie z naszymi Konstytucjami (124, 4) braćmi kapitulnymi są:

 • Minister Generalny;
 • Wikariusz Generalny;
 • Radni Generalni;
 • Ministrowie Prowincjalni;
 • Kustosze;
 • Sekretarz Generalny;
 • Prokurator Generalny;
 • Delegaci Prowincji;
 • Jeden Brat zakonny z Każdej Konferencji (Ord., 8/8).

            Dlatego, mocą niniejszego listu, zwołuję Braci, którzy według przepisu Konstytucji mają prawo i obowiązek (por. POKG art. 3) do uczestnictwa w Kapitule Generalnej.

 1. Wybór delegatów
 • Wybór Delegatów w Prowincjach powinien się odbyć zgodnie z tym, co przewidują Ordynacje (por. Ord., 8/9).
 • Liczbę braci profesów (włącznie z profesami czasowymi) w każdej Prowincji należy określić w dniu 31 grudnia 2017.
 • Braci agregowanych do Kustodii oraz innych braci przebywających w celach pełnienia posługi w innym okręgu zakonnym, w wyborze Delegatów nie należy włączać do liczby braci Prowincji, lecz do liczby braci okręgu, w którym mają prawo głosu i w którym faktycznie przebywają (por. Konst., n. 121,6).
 • Braci w Delegaturach i w Domach Obecności, w wyborze Delegatów na Kapitułę Generalną włącza się do liczby braci Prowincji, od których te jednostki zależą.

Wyboru Delegatów oraz ich zastępców, zgodnie z naszym prawodawstwem szczegółowym (por. Ord. 8/9), należy dokonać na początku roku 2018, odpowiednio do danych statystycznych z dnia 31 grudnia 2017. Po dokonaniu wyboru, należy jak najszybciej przesłać Ministrowi Generalnemu imiona, nazwiska oraz adres poczty elektronicznej wybranych. Informacja ta powinna dotrzeć do Kurii Generalnej nie później niż 25 maja 2018.

Delegaci, zaraz po wyborze i na jego mocy, zostają ipso facto wezwani na Kapitułę bez potrzeby wystosowania jakiegokolwiek osobistego zaproszenia (POKG 48,2). Bracia Delegaci niech przywiozą ze sobą na Kapitułę dokument podpisany przez prawnego Przełożonego, aby w razie potrzeby móc wykazać pełnoprawność własnego wyboru (POKG 48,3).

 1. Kapituły prowincjalne i w kustodiach

            Przypominam, że Prowincje i Kustodie, w których trzechletnia kadencja upływa w roku 2018, powinny zaplanować odprawienie swych Kapituł do dnia 30 maja lub po 24 września 2018.

            Kochani Bracia, pragnę was zachęcić do przeżywania tego czasu przygotowania do Kapituły w duchu modlitwy i dziękczynienia Panu. Przygotujmy się z otwartością ducha i z uległym sercem, abyśmy mogli się stać narzędziami Bożej łaski. Zapraszam was teraz do modlitwy używając słów Św. Franciszka z Asyżu:

Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże,

wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry

Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę, wszelką wdzięczność, wszelką cześć, wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra. Niech się stanie! Niech się stanie! Amen.

 

            Przyzywajmy Ducha Pańskiego, aby nas prowadził, był nam natchnieniem i bodźcem w rozpalaniu na nowo żywego płomienia naszego charyzmatu.

 

Z braterskim pozdrowieniem.

Rzym, z Kurii Generalnej, 18 października 2017.

 

Święto Św. Łukasza Ewangelisty.

 

 

 

Br. Mauro Jöhri

Minister Generalny OFMCap.

Br. Clayton Fernandes

Sekretarz Generalny OFMCap.

 

 

 

 

Pobierz
pdf icon icon word 2